Current Manga/Webtoon Reading List

The reason I'm making this list is to remember manga/webtoons I've read for later. I've finished reading so many manga, there were great ones and not so memorial ones. If I have time, I do want to reread, but I just don't remember their names right away. Hence, this is the reason of this post.

Ngày Đầu Tiên (Nơi Sở Thích Bắt Đầu)

Xin chào, mình tên là Vivi. Mình rất thích nhiều chương trình giải trí của Châu Á nên đó sẽ là tâm điểm của cái blog này. Mình sẽ viết về quá khứ, hiện tại và tương lai sở thích về những chương trình giải trí của Châu Á như là truyện tranh, phim bộ/phim … Continue reading Ngày Đầu Tiên (Nơi Sở Thích Bắt Đầu)