FAQ

 • What is the meaning of the blog’s name?
  – Memanga is actually Mê Manga from the start. Mê in Vietnamese is shortened for đam mê, which means passion. Reading manga has been my favorite hobby, so I named this blog as “passion for manga.”
  – For the second meaning, Memanga can also be interpreted in English as Me, a pronoun, and Manga. It is literally about me and manga though later I may add contents of interest in Asian-related entertainment.
 • Tên của blog có nghĩa là gì?
  – Lúc bắt đầu, Memanga thật sự là Mê Manga. Mê là đam mê và manga là truyện tranh. Mình có sở thích đọc truyện tranh từ bé nên mình muốn đặt tên này cho blog.
  – Tại Memanga có thể đọc không dấu là Me (tôi, tớ trong tiếng Anh) và Manga (truyện tranh trong tiếng Anh). Tôi và Truyện Tranh là ý nghĩa thứ hai của blog này. Sau này thì mình mới thêm vào những sở thích khác có liên quan tới ngành giải trí của Châu Á.
 • If you have any other question, please comment below~