[English Video Trans] Amazing Saturday Ep. 37 Guests: IZ*ONE Eunbi & Yujin

Theme is My Rookie Days. Key and Hyeri are rookies when their group just debut. Hanhae has his own name tag. Stun gun Donghyun walks in. Seyun is a character from 11yrs ago. Narae is in her fashion No.5 from 7yrs ago. Shin Dongyup is the legendary rookie. Boom is in his costume from his solo "Let me play".

[English Video Trans] Amazing Saturday Ep. 35 Guests: EXID Solji & Hani

The theme is AmaSat Company's year-end party. Deputy Han is already drunk. Chief Mun is in the middle of power trip new employee, Dong Geu-rae. (Like Im Siwan's role, Jang Geu-rae, in Misaeng.) Boom introduces Shin CEO of renter car business. Dongyup complains, "Look at them preparing something extra again." Deputy Key and deputy Lee bring in chicken-n-beer Narae.

[Tiếng Việt] Amazing Saturday Ep. 24 Khách Mời: Oh My Girl YooA và Seunghee

Trang phục là picnic mùa thu. Dongyup hỏi hồi đó gia đình Hyeri có giàu không. Hyeri trả lời rằng đây là đồ mặc cho hiện tại. Hướng đạo sinh nam Key và hướng đạo sinh nữ Narae bước vào. Boom nói mọi người biết rằng lời chào hồi đó của hướng đạo sinh là "Sẵn Sàng". Dongyup nhìn Hyeri và hỏi, "Em không hiểu chứ gì? Chỉ có gia đình có tiền mới cho con họ đi trại." Hyeri buồn bã nói, "Mẹ em không thể gửi em đi trại."

[English Video Trans] Amazing Saturday Ep. 24 Guests: Oh My Girl YooA and Seunghee

Dress code is fall picnic. Dongyup asks Hyeri if her family is rich back then. Hyeri replies that it's her outfit for the present. Boy scout Key and girl scout Narae enter. Boom tells them that the greeting used to be "Ready". Dongyup looks at Hyeri and asks, "You don't get it right? Only well-to-do family can afford it." Hyeri sadly comments, "My mom couldn't send me there."