[Tiếng Việt] Amazing Saturday Ep. 23 Khách Mời: Super Junior Donghae & Eunhyuk

Trang phục cho hôm nay là thời trang sân bay. Ký giả từ NoItopatch là Mun Ddung (Mun Béo). Sắp ra mắt phim là Shin Diễn Viên. Ký giả Mun Béo: Có phải bộ phim mới của anh cũng là tác phẩm cuối? Shin Diễn Viên: Không đúng. Ký giả Mun Béo: Anh nghỉ đóng phim là vì phải đợi lâu? Shin Diễn Viên: Không đúng. Tôi sẽ... [Ký giả: Oh, Hyeri kìa!] Đang đợi buổi chiếu phim đầu tiên của mình là Hyeri Nổi Tiếng.

[English Video Trans] Amazing Saturday Ep. 23 Guests: Super Junior Donghae & Eunhyuk

Dress code is airport fashion. Reporter from NoItopatch is Mun Ddung (Mun Fattie). Starting a new drama is Shin Actor. Reporter Mun Fattie: I've heard the new drama you're making is also your last one? Shin Actor: No, that's not true. Reporter Mun Fattie: You quit drama bc of its long waiting time? Shin Actor: That's not true. I'm going... [Reporter: Oh, it's Hyeri!] Waiting for her movie premiere is Famous Hyeri.  Reporter: In Monstrum, did you play the monster? [Famous Hyeri: Yes, that's right.] Shin Actor *continues*: That's why the drama....  Idol airport fashion's important items are black/white masks. Reporter: Hanhae's joined Key's anti-cafe, is it true?